Våre tjenester

Oversikt våre tjenester

 • Lese- og skrivevansker

  Mange barn og unge strever med å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Det kan være mange ulike årsaker til dette. Forskning viser at omlag 5-10 % av Norges befolkning har en spesifikk lese- og skrivevanske, dysleksi. Mulige kjennetegn kan være feilskriving, redusert lesetempo og leseforståelse. Videre kan de ha vansker med å skille bokstaver som ligner på hverandre som for eksempel b/d og p/t.

  Ved lese- og skrivevansker er det ofte behov for en helhetlig utredning av vansken, slik at man kan finne pedagogiske tiltak som kan være nyttige. Utredning er nødvendig for å søke om ulike datahjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral.

  Vi kan tilby kartlegging, utredning og veiledning for barn, unge og voksne med lese- og skrivevansker.

 • Stemmevansker

  Årsak til stemmevansker kan være sykdom, skade eller feilbruk/misbruk av stemmen. Stemmevansker kan føre til forstyrrelser i stemme/taleapparatet og resultere i hørbare stemmeavvik som heshet, stemmetretthet, svak stemme eller helt/delvis bortfall av stemme. Personer som bruker stemmen mye enten i jobb eller fritid er mer utsatt.
 • Taleflytvansker

  Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale, og begge vanskene kan påvirke kommunikasjonen med andre.

  Stamming
  Stamming karakteriseres som ufrivillige gjentakelser, forlengelser og stopp i talen. Stamming kjennetegnes vanligvis som repetisjoner av språklyder, stavelser og/eller småord.

  Det er ikke uvanlig at småbarn stotrer (talebrudd eller gjentakelser). Det kan være vanskelig å skille småbarnsstotring og stamming. Dersom man er bekymret for barnets talebrudd anbefales det å ta kontakt med en logoped. Nyere forskning og praksis viser at tidlig behandling av barn som stammer, kan forebygge en negativ stammeutvikling.

  Løpsk tale
  Løpsk tale er først og fremst vansker knyttet til taleflyt og taletempo.
  Løpsk tale kan også gi seg utslag i språkets lydsystem, setningsstruktur og språkbruk.
  Logopedisk behandling kan være til stor hjelp for ungdom og voksne som strever med stamming eller løpsk tale.

 • Afasi

  Afasi er en språkforstyrrelse som kan oppstå ved sykdom eller skade i hjernen. Den hyppigste årsaken til afasi er hjerneslag. Afasi kan føre til ulike typer språk- og kommunikasjonsproblemer, og kan variere i alvorlighetsgrad. En afasirammet kan få vansker med å oppfatte og bruke språk, og lese-/skrivevansker.
  For noen mennesker med afasi kan det være aktuelt å søke om hjelpemidler som kan lette kommunikasjonen med andre mennesker.
  Vi lang erfaring med utprøving av ulike typer kommunikasjonshjelpemidler.
 • Språklydvansker

  Barn med språklydvansker har vansker med å lage og bruke språklydene som for eksempel /r/, /s/, /k/, /g/. Hos noen barn kan dette omfatte en eller to språklyder, mens andre barn kan ha vansker med å uttale flere språklyder. Vi tilbyr utredning og oppfølging av uttalevansker med individuelt tilpasset treningsprogram som foreldre/hjemmemiljø også får veiledning i.